Behandelovereenkomst

De behandelingsovereenkomst is een wettelijke verplichting om de rechten en plichten van de therapeut en van de cliënt schriftelijk vast te leggen voordat er wordt gestart met de daadwerkelijke behandeling. De overeenkomst is ingesteld om met name de rechten van de cliënt te waarborgen. De overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. Met de ondertekening van de overeenkomst verklaren therapeut en cliënt kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden (zie verderop). Ook verklaart de cliënt kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met de inhoud van het intakeformulier. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Bepalingen

Met betrekking tot de therapeut:

 • De therapeut handelt volgens de BATC-regelgeving.
 • De therapeut is verplicht informatie over de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich ertoe de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De therapeut is verplicht zich aan de tarieven te houden zoals vermeld op de actuele tarieflijst (alleen beroepsregister).
 • De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Met betrekking tot de cliënt:

 • De cliënt verplicht zich middels het intake- /anamneseformulier tot het verstrekken van relevante informatie aan de therapeut, en verder ook tijdens de duur van de behandeling.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich ertoe een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg online, contant of met pin.

Beëindiging van de overeenkomst:

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 • De therapeut is gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te zeggen indien de cliënt niet binnen redelijke termijn aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet. Hierbij blijft de vordering overigens in stand.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat de overeenkomst langer wordt voortgezet.
 • De therapeut zal in een dergelijke situatie desgewenst hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.